• 1.JPG

ปรัชญา

วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน

ความรู้ทำให้องอาจ

ปณิธาณ

มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคมคำขวัญ
“ความรู้คู่คุณธรรม”

วัตถุประสงค์ของคณะนิติศาสตร์

  • ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการเป็นนักกฎหมายอิสระ
  • ปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมแก่นักศึกษาเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
  • ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้เป็นผู้รักษาวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมสมกับการเป็นนักกฎหมาย
  • ฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นผู้เคารพกฎหมาย รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของนักกฎหมายและสถาบันกฎหมาย
  • ฝึกอบรมให้นักศึกษารู้จักนำความรู้ทางกฎหมายและประสบการณ์มาวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน และให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์