รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2555

Written by Super User on . Posted in ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

 

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  5105-1013  สิบตำรวจโทสมพล  ชูส่งแสง  ปัญหาทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์
   5105 - 2002  นายนิพนธ์  ธนาศรันย์วงศ์  ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจนำเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 3  4905 - 2003  นางสาวสุรภา   แจ้งแจ่มจิตต์  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์ในศาล
 4  4905 - 2006  พันตำรวจตรีสมศักดิ์  เอี่ยมสำอางค์  การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสำหรับส่งออกไปสหภาพยุโรป
 5  4905 - 2001  นายอนุเทพ  อินทรชิต  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์ก่อนฟ้องคดีต่อศาล
 6  5005 - 1015  นายสมฤธัต  สุทธิภูล  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีข้อสัญญาสถานออกกำลังกาย
 7  5005 - 1002  นายสัมฤทธิ์   เรืองศิริ  ความรับผิดทางแพ่งในเชิงลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 8  5005 - 1012  นายไพฑูรย์  หอมสุวรรณ  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคศึกษากรณีผู้ใช้บริการธุรกิจนวดและสปาเพื่อสุขภาพ
 9  5105 - 1028  นายปกรณ์  จโนภาส  การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 ศึกษากรณีการทำความตกลงเขตการค้าเสรี
 10  5005 - 1007  สิบตำรวจเอกภูเบศ  สว่างอารมย์  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผลักดันและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

 

 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก