รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2554

Written by Super User on . Posted in ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

 

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  4905 - 1007  นางสาวชื่นจิตา  จงดี  ปัญหาการค้ำประกันผลประโยชน์ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
2  4905 - 1002  นายสุรเดช   พจน์ยินดี  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น: ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 3  4905 - 1003  นายอภิวัฒน์  จันตระกูล  กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการและการปั่นราคา
 4  4905 - 1001  นายบันเทิง  บุญประเสริฐ  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและส่งเสริมการให้บริการการแพทย์แผนไทย

 

 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก