รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2553

Written by Super User on . Posted in ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

 

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์
 1  5505 - 1010  พันตำรวจโทปรีชา  เอี่ยมพ่อค้า  กฎหมายการควบคุมการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน
   5105 - 1027  นายสุรศักดิ์  จินดาพันธ์  ประเด็นทางกฎหมายในการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ GATS: ศึกษากรณีบริการไปรษณีย์
 3  4705 - 2001  นายฉัตรชัย  ฉัตรกันยารัตน์  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
 4  5105 - 1022  ว่าที่ร้อยตรีศุกภสิทธิ์     ยิ้มด้วง  การ ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะศึกษากรณีสัญญา จ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนสายบางนา-บางพลี - บางปะกง
 5  5105 - 1001  นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญธรรม  มาตรการทางกฎหมายควบคุมมาตรฐานผักส่งออกของไทยให้ทัดเทียมกับความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป
 6  4805 - 2001  นายเกรียงไกร   แก้วศรีสุข ปัญหา ทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190
 7  4805 - 1010  นายชัชชนัย    สิทธิมารพ  การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
 8  4805 - 1017  นายกวินทุ์   วรานุศุภากุล  ปัญหาทางกฎหมายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 9  4805 - 1018  นางอรทัย   วรานุศุภากุล  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ

 

 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจบทความสามารถสืบค้น ได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก