ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบวิชาว่าความของสภาทนายความรุ่นที่ 42

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 42 ของสภาทนายความ ได้ จำนวน 3  ท่าน คือ นายวิกรม  เจริญผลผลิต , นางสาวไพวรินทร์  ผิวมะลิ  แลนางสาวศศิธร  นิลคุณ