คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และได้รับประทานปริญญาบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ขอให้ท่านนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปปรับใช้อย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตนและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป