ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน ตามคำสั่งคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ อ.กมธ.๑(๒)/๒๕๕๘ เรื่อง ตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘