ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ ในส่วนของภาค ๑ พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด ๒ ประชาชน ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมือง และส่วนที่ ๓ หน้าที่พลเมือง ตามประกาศคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ตั้งอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗