ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้เข้าอบรมโครงการติวเนติ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้เข้าอบรมในโครงการบรรยายทบทวนกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2557 (โครงการติวเนติ ภาคสอง สมัย ’67 ) ดังนี้

 1.ร้อยตำรวจตรี กิตติศักดิ์  รักษกุลวิทยา ศิษย์เก่านิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2551  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ด้วยคะแนน 81 คะแนน

 

 2.นายอธิบดี  กาวีจันทร์  ศิษย์เก่านิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2556  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยคะแนน 59 คะแนน