ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

Written by Super User on . Posted in ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

 1.ร้อยตำรวจตรี กิตติศักดิ์  รักษกุลวิทยา ศิษย์เก่านิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2551  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ด้วยคะแนน 81 คะแนน

 

 2.นายอธิบดี  กาวีจันทร์  ศิษย์เก่านิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2556  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยคะแนน 59 คะแนน

3. นางสาวลำไย  บุญเนตร   ศิษย์เก่านิติศาตรบัณฑิตรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2552    ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยคะแนน  58 คะแนน

4. นายภูเบศน์  แก้วประเสริฐ ศิษย์เก่านิติศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2556  ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิต เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2557