• news1

ข่าวสารและกิจกรรมคณะ


 

ประชุมการจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Posted in ข่าวสาร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกจัดประชุมคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิตโดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบไปด้วย ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร (นายกสภาทนายความฯ) ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ณ มหาวิทยาลัยเกริก

จัดโครงการ “ค่ายอาสาจิตสาธารณะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

Posted in ข่าวสาร

วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ทำ“โครงการค่ายอาสาจิตสาธารณะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสำหรับการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุขรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและขนมให้กลับนักเรียนจำนวน 108คนพร้อมกับผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมโครงการและสมทบทุนในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ณโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) วันที่ 12-13 กันยายน 2558

Posted in ข่าวสาร

โครงการติวเนติ ภาค 1 สมัย 68 คณะนิติศาสตร์

ทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจารย์กรกช สุทธิโยธิน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ...... คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

Posted in ข่าวสาร

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้!!!! ......  คอร์สติวเนติ ภาค ๑ สมัย ๖๘

บุคคลทั่วไปผู้สนใจรีบสมัคร   ภายใน 20 สิงหาคม ๒๕๕๘