คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตรเปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC)

จุดเด่นคณะนิติศาสตร์
คณาจารย์

คณาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย

หลักสูตร

มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

ศาลจำลอง

เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง

กู้เรียนได้

กรอ. /กยศ.

มีงานทำ

มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

เรียนเสริมฟรี

ทุกหลักสูตร เรียนภาษาจีนฟรี

การจัดอันดับทางด้านหลักสูตรนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2020
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
เรียนกฏหมายจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ​ รู้ลึกจากประสบการณ์จริง ที่ มหาวิทยาลัยเกริก
Play Video
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

นักศึกษาที่เรียนคณะนิติศาสตร์
นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี
นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี อัยการผู้ช่วย รุ่น 56 (สอบได้คะแนนเป็นลำดับที่10) ศิษย์เก่า ภาคปกติ รหัสนักศึกษา 511-03-0753 ตำแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง
Read More
" เมื่อเราเรียนกฎหมายแล้ว ให้เรียนรู้เข้าใจถึงนามธรรม ความยุติธรรม ที่มองไม่เห็น คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างถ่องแท้ด้วย จึงจะสมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง"
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญ
เรืออากาศโท มานะ พวงเจริญนายทหารงบประมาณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ศิษย์เก่ารหัส 611038001
Read More
สิ่งที่ได้จากการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ที่สำคัญคือต้องสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
Scroll to Top