เกี่ยวกับคณะ

ปณิธาณของคณะนิติศาสตร์​

มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม

มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม

ภายใต้ปรัชญา “วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน” (ความรู้ทำให้องอาจ)

ปณิธาณของคณะนิติศาสตร์​

มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม

มุ่งผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม

ภายใต้ปรัชญา “วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน” (ความรู้ทำให้องอาจ)

ผู้บริหารคณะ

บุคคลากรคณะ

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

Scroll to Top