ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

Scroll to Top