หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

“เรียนกฎหมายกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดเหมือนครอบครัว”

สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริง หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สามารถเข้าศึกษาต่อเนติบัณฑิตได้) สภาทนายความ (สามารถเข้าอบรบวิชาว่าความโดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความได้)

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่าย เพราะนักกฎหมายจำเป็นต่อทุกหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชน” 

ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาของหลักกฎหมาย หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย

หลักสูตรมีมาตรฐานและได้การรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)   และหน่วยงานวิชาชีพด้านกฎหมาย อาทิ สภาทนายความ  เนติบัณฑิตยสภา

โครงสร้างรายวิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :LL.B.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)    หน่วยกิตตลอดหลักสูตร   135 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30
2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1.1 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

(9)

2.1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง

(20)

2.1.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

(6)

2.1.4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

(8)

2.1.5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

(12)

2.1.6 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

(11)

2.1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

(6)

2.1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา ชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(12)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​
ภาคปกติ
 • ผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
ภาคสมทบ
 • ผู้ที่มีงานทำแล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
 • ผู้ประกอบการ  เจ้าของธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2  /ผู้ที่ประสงค์ต้องการปรับวุฒิการศึกษา หรือเลื่อนขั้น
รูปแบบการเรียนการสอน
ภาคปกติ
 • เรียนในวัน ธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)
ภาคสมทบ
 • เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์  วันธรรมดาก็ทำงานได้
 • เรียนแบบ Block Course
 • เรียนคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรู้และความสามารถในด้านกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เรียนรู้จากปัญหาและกรณีศึกษาในทางปฏิบัติ
 • สามารถเทียบโอนรายวิชา และประสบการณ์ได้
 • ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี ตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตร
 • วุฒิ ม.6 สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี ตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตร
อาชีพที่รองรับ
 • นิติกร ข้าราชการประจำหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการตำรวจ /ทหาร
 • ที่ปรึกษากฎหมายหรือพนักงานบริษัท /ธนาคาร /สถาบันการเงิน /หน่วยงานเอกชน
 • สมัครเข้าอบรมวิชาว่าความ ณ สภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความ
 • สมัครเข้าอบรมและสอบไล่ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสอบเป็น ผู้พิพากษา /อัยการ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​
ภาคปกติ 240,000 บาท
 • ใช้ระบบเหมาจ่ายต่อเทอมๆละ 30,000 บาท
 • สามารถใช้สิทธิ กยศ. ได้ ( ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอม / แบ่งชำระได้ / มีส่วนลดให้ )
ภาคสมทบ ประมาณ 160,000 บาท
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอม
 • แบ่งชำระได้ 3 งวด
 • มีส่วนลดให้  10 -20 %  (ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย)
ศิษย์เก่าดีเด่น
ช่องทางการติดต่อ
 • สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
 • มือถือ 087-696-7368 คุณวิภารัตน์ คำบับภา (คุณติ๊ก)
 • งานรับสมัครนักศึกษา : 062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112 ,113
 • Line Add  : @lawkrirk  หรือ  https://lin.ee/ZPXAaJV
 • Page face book คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก  https://www.facebook.com/lawkrirk

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

“เรียนกฎหมายกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดเหมือนครอบครัว”

สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริง หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สามารถเข้าศึกษาต่อเนติบัณฑิตได้) สภาทนายความ (สามารถเข้าอบรบวิชาว่าความโดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความได้)

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่าย เพราะนักกฎหมายจำเป็นต่อทุกหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชน” 

ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาของหลักกฎหมาย หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย หลักสูตรมีมาตรฐานและได้การรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)   และหน่วยงานวิชาชีพด้านกฎหมาย อาทิ สภาทนายความ  เนติบัณฑิตยสภา

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :LL.B.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)    หน่วยกิตตลอดหลักสูตร   135 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30
2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1.1 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

(9)

2.1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง

(20)

2.1.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

(6)

2.1.4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

(8)

2.1.5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

(12)

2.1.6 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

(11)

2.1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

(6)

2.1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา ชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(12)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ภาคปกติ
 • ผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
ภาคสมทบ
 • ผู้ที่มีงานทำแล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
 • ผู้ประกอบการ  เจ้าของธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2  /ผู้ที่ประสงค์ต้องการปรับวุฒิการศึกษา หรือเลื่อนขั้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นิติกร ข้าราชการประจำหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการตำรวจ /ทหาร
 • ที่ปรึกษากฎหมายหรือพนักงานบริษัท /ธนาคาร /สถาบันการเงิน /หน่วยงานเอกชน
 • สมัครเข้าอบรมวิชาว่าความ ณ สภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความ
 • สมัครเข้าอบรมและสอบไล่ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสอบเป็น ผู้พิพากษา /อัยการ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ภาคปกติ 240,000 บาท
 • ใช้ระบบเหมาจ่ายต่อเทอมๆละ 30,000 บาท
 • สามารถใช้สิทธิ กยศ. ได้ ( ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอม / แบ่งชำระได้ / มีส่วนลดให้ )
ภาคสมทบ ประมาณ 160,000 บาท
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอม
 • แบ่งชำระได้ 3 งวด
 • มีส่วนลดให้  10 -20 %  (ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย)

รูปแบบการเรียนการสอน

ภาคปกติ
 • เรียนในวัน ธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)
ภาคสมทบ
 • เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์  วันธรรมดาก็ทำงานได้
 • เรียนแบบ Block Course
 • เรียนคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรู้และความสามารถในด้านกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เรียนรู้จากปัญหาและกรณีศึกษาในทางปฏิบัติ
 • สามารถเทียบโอนรายวิชา และประสบการณ์ได้
 • ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี ตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตร
 • วุฒิ ม.6 สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี ตามเกณฑ์การศึกษาของหลักสูตร

ศิษย์เก่าดีเด่น

ช่องทางการติดต่อ

 • สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
 • มือถือ 087-696-7368 คุณวิภารัตน์ คำบับภา (คุณติ๊ก)
 • งานรับสมัครนักศึกษา : 062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112 ,113
 • Line Add  : @lawkrirk  หรือ  https://lin.ee/ZPXAaJV
 • Page face book คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก  https://www.facebook.com/lawkrirk
Scroll to Top