หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีองค์ความรู้ในการบริหารและแสดงความรับผิดในการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่อยู่ภายใต้ปรัชญาและขอบเขตของกฎหมาย

จุดเด่นสาขาวิชา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้นำที่มีองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการในศาสตร์ที่สามารถพัฒนาหรือประยุกต์องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายกับการบริหาร ที่มีองค์ความรู้เชิงบูรณาการในศาสตร์สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจอย่างลุ่มลึก
 • เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ สามารถเป็นทั้งผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ASEAN จีน
 • ส่งเสริมให้คณะนิติศาสตร์ มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ การจัดให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนา สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ
โครงสร้างรายวิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Law and Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายกับการบริหาร)
ชื่อย่อ (ไทย):ปร.ด. (กฎหมายกับการบริหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Doctor of Philosophy (Law and Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. (Law and Administration)

จำนวนหน่วยกิต

 1. แบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         54       หน่วยกิต
 2. แบบ 2.1 (เรียนแบบมี Coursework) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า               54       หน่วยกิต
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ไม่จำกัดสาขา
รูปแบบการเรียนการสอน
เรียนเสาร์-อาทิตย์
อาชีพที่รองรับ
 • นักบริหาร
 • ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานองค์การมหาชนและพนักงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • นักบริหารภาคเอกชน
 • บุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน
 • นักวิจัย
 • นักวิชาการ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​
 • หลักสูตร แบบ 1.1 รวม 54 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 650,000 บาท
 • หลักสูตร แบบ 2.1 รวม 54 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 650,000 บาท
ศิษย์เก่าดีเด่น
ช่องทางการติดต่อ
 • สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
 •  มือถือ  097-2378482   ณัฐพัชร์  เครือสุวรรณ (คุณผึ้ง)
 • งานรับสมัครนักศึกษา : 062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112 ,113
 • Line Add @ lawkrirk  หรือ https://lin.ee/ZPXAaJV
 • Page facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริd https://www.facebook.com/lawkrir

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีองค์ความรู้ในการบริหารและแสดงความรับผิดในการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่อยู่ภายใต้ปรัชญาและขอบเขตของกฎหมาย

จุดเด่นสาขาวิชา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้นำที่มีองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการในศาสตร์ที่สามารถพัฒนาหรือประยุกต์องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายกับการบริหาร ที่มีองค์ความรู้เชิงบูรณาการในศาสตร์สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจอย่างลุ่มลึก
 • เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ สามารถเป็นทั้งผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ASEAN จีน
 • ส่งเสริมให้คณะนิติศาสตร์ มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ การจัดให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยในสถาบัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนา สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Law and Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายกับการบริหาร)
ชื่อย่อ (ไทย):ปร.ด. (กฎหมายกับการบริหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Doctor of Philosophy (Law and Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. (Law and Administration)
จำนวนหน่วยกิต
 1. แบบ 1.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         54       หน่วยกิต
 2. แบบ 2.1 (เรียนแบบมี Coursework) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า               54       หน่วยกิต

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ไม่จำกัดสาขา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบริหาร
 • ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานองค์การมหาชนและพนักงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • นักบริหารภาคเอกชน
 • บุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน
 • นักวิจัย
 • นักวิชาการ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • หลักสูตร แบบ 1.1 รวม 54 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 650,000 บาท
 • หลักสูตร แบบ 2.1 รวม 54 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 650,000 บาท

รูปแบบการเรียนการสอน

 • เรียนเสาร์-อาทิตย์

กิจกรรมของนักศึกษาปริญญาเอก

ช่องทางการติดต่อ

 • สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
 •  มือถือ  097-2378482   ณัฐพัชร์  เครือสุวรรณ (คุณผึ้ง)
 • งานรับสมัครนักศึกษา : 062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112 ,113
 • Line Add @ lawkrirk  หรือ https://lin.ee/ZPXAaJV
 • Page facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริd https://www.facebook.com/lawkrir
Scroll to Top