หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีปณิธานที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรู้และความสามารถในด้านกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายพิเศษต่างๆ  เน้นการเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเองและใกล้ชิด บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง

จุดเด่นสาขาวิชา

 “สร้างนักกฎหมายผู้รู้ลึกและเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ”

 • สอนโดยอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติจากหน่วยงานทางกฎหมายทั้งของรัฐและเอกชน
 • หลักสูตรมีมาตรฐานและได้การรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการ (กต.)  (มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้)
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอัยการ (กอ.)  (มีสิทธิสมัครสอบอัยการผู้ช่วยได้)
โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Master of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):น.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :LL.M.

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)   หน่วยกิตตลอดหลักสูตร   39 หน่วยกิต   ประกอบด้วย
หมวดวิชาหน่วยกิต
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางกฎหมาย

1.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดวิชาบังคับ12

2.1 กฎหมายเอกชนขั้นสูง

(3)

2.2 กฎหมายมหาชนขั้นสูง

(3)

2.3 กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางธุรกิจ

(3)

2.4 สัมมนาปัญหากฎหมาย

(3)

3.1 กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ

3. หมวดวิชาเลือก15 (แผน ก)
21 (แผน ข)

3.2 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

3.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

4. หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต (แผน ก)
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต (แผน ข)

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​
ผู้จบปริญญาตรีนิติศาสตร์
รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนในวันหยุด (เสาร์ –อาทิตย์)

อาชีพที่รองรับ
 • มีคุณสมบัติในการสอบเป็นผู้พิพากษา / อัยการ
 • ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย
 • นิติกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจำหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • บุคลากรด้านตุลาการทั้งในหน่วยงานของศาลต่าง ๆ และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
 • ข้าราชการตำรวจ /ทหาร (ปรับวุฒิ)
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมาย
 • นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
 • นักกฎหมายอิสระ / อาชีพอิสระอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​
 • 150,000.00 บาท
 • ใช้ระบบเหมาจ่ายต่อเทอมๆละ 37,500.00 บาท
 • แบ่งชำระได้ 2 งวด / เทอม
 • มีส่วนลดให้ ตามสายงาน และหน่วยงานตามบันทึกความตกลง
ศิษย์เก่าดีเด่น

ช่องทางการติดต่อ
 • สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
 •  มือถือ  097-2378482   ณัฐพัชร์  เครือสุวรรณ (คุณผึ้ง)
 • งานรับสมัครนักศึกษา : 062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112 ,113
 • Line Add @ lawkrirk  หรือ https://lin.ee/ZPXAaJV
 • Page facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริd https://www.facebook.com/lawkrir

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีปณิธานที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรู้และความสามารถในด้านกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายพิเศษต่างๆ  เน้นการเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเองและใกล้ชิด บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง

จุดเด่นสาขาวิชา

 “สร้างนักกฎหมายผู้รู้ลึกและเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ”

 • สอนโดยอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติจากหน่วยงานทางกฎหมายทั้งของรัฐและเอกชน
 • หลักสูตรมีมาตรฐานและได้การรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการ (กต.)  (มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้)
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอัยการ (กอ.)  (มีสิทธิสมัครสอบอัยการผู้ช่วยได้)
1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Master of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):น.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :LL.M.

โครงสร้างรายวิชา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)   หน่วยกิตตลอดหลักสูตร   39 หน่วยกิต   ประกอบด้วย
หมวดวิชาหน่วยกิต
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางกฎหมาย

1.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดวิชาบังคับ12

2.1 กฎหมายเอกชนขั้นสูง

(3)

2.2 กฎหมายมหาชนขั้นสูง

(3)

2.3 กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางธุรกิจ

(3)

2.4 สัมมนาปัญหากฎหมาย

(3)

3.1 กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ

3. หมวดวิชาเลือก15 (แผน ก)
21 (แผน ข)

3.2 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

3.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

4. หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต (แผน ก)
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต (แผน ข)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)   หน่วยกิตตลอดหลักสูตร   39 หน่วยกิต   ประกอบด้วย  1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน           (ไม่นับหน่วยกิต) 1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางกฎหมาย 1.2 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 2. หมวดวิชาบังคับ          12 หน่วยกิต  (ประกอบไปด้วย 4 วิชาดังนี้ ) 2.1        กฎหมายเอกชนขั้นสูง                  3  หน่วยกิต 2.2      กฎหมายมหาชนขั้นสูง                    3 หน่วยกิต 2.3     กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางธุรกิจ  3  หน่วยกิต 2.4     สัมมนาปัญหากฎหมาย                  3  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือก         / จำนวน 15 หน่วยกิต  (แผน ก)   /จำนวน 21 หน่วยกิต (แผน ข)    ประกอบไปด้วย 3.1  กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 3.2  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 3.3  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 4. หมวดวิทยานิพนธ์            จำนวน  12  หน่วยกิต (แผน ก) 5. หมวดการค้นคว้าอิสระ     จำนวน  6 หน่วยกิต  (แผน ข)

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้จบปริญญาตรีนิติศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • มีคุณสมบัติในการสอบเป็นผู้พิพากษา / อัยการ
 • ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย
 • นิติกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจำหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • บุคลากรด้านตุลาการทั้งในหน่วยงานของศาลต่าง ๆ และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
 • ข้าราชการตำรวจ /ทหาร (ปรับวุฒิ)
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมาย
 • นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
 • นักกฎหมายอิสระ / อาชีพอิสระอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • 150,000.00 บาท
 • ใช้ระบบเหมาจ่ายต่อเทอมๆละ 37,500.00 บาท
 • แบ่งชำระได้ 2 งวด / เทอม
 • มีส่วนลดให้ ตามสายงาน และหน่วยงานตามบันทึกความตกลง

รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนในวันหยุด (เสาร์ –อาทิตย์)

ศิษย์เก่าดีเด่น

ช่องทางการติดต่อ

 • สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
 •  มือถือ  097-2378482   ณัฐพัชร์  เครือสุวรรณ (คุณผึ้ง)
 • งานรับสมัครนักศึกษา : 062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112 ,113
 • Line Add @ lawkrirk  หรือ https://lin.ee/ZPXAaJV
 • Page facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริd https://www.facebook.com/lawkrir
Scroll to Top