March 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​ Read More »

ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี

ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี โดย อาจารย์วรยุทธ พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ และ อาจารย์ปวริศร์ กิจสุขจิต เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด “ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์” อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี Read More »

Scroll to Top